คณะกรรมการบริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดนายสุรชัย โสตถีวรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
คณะกรรมการ

นายบุษยพงศ์ สายะบวร
คณะกรรมการ

นายนริศ ไกรรัศมี
คณะกรรมการ
นายณรงค์ จารุวจนะ
คณะกรรมการ

นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล
คณะกรรมการ

นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ
คณะกรรมการ