ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 2561

เพื่ิอส่งเสริมความรู้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจ

ทำประโยชน์สู่สังคม