งานทอดกฐินวัดถ้ำเจริญธรรม 2561

ประเพณีที่สืบเนื่องกันมา ทางบริษัทได้ยึดถือและปฎิบัติเสมอมา