สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร มาศึกษาดูงาน 2562

เพื่อส่งเสริมความรู้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจ

ทำประโยชน์สู่สังคม