งานทอดกฐินวัดพระธาตุโป่งนก 2562

ประเพณีที่สืบเนื่องกันมา ทางบริษัทได้ยึดถือและปฎิบัติเสมอมา