ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562

ทางบริษัทยึดถือนโยบายและหลักการรักษาสิทธิและการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานตามหลักสากลแรงงาน