สาระน่ารู้
การตรวจคุณภาพของกล่องกระดาษ

การพิมพ์

การตรวจวัดความเข้มข้นของหมึกพิมพ์

การตรวจวัดขนาดของกล่อง

การตรวจสี การพิมพ์คมชัด ติดทั่วสม่ำเสมอทุกจุด

การตรวจวัด Slotter ต้องคมไม่เบี้ยว

การตรวจวัด Block พิมพ์ตำแหน่งถูกต้อง