สาระน่ารู้
การตรวจคุณภาพก่อนส่งสินค้า

การตรวจกล่องกระดาษลูกฟูก

การตรวจนับจำนวน

การตรวจวัดความสูงและฝาบนฝาล่าง

การตรวจสีและแบบพิมพ์

การตรวจชนิดและลอนของกระดาษ

การตรวจการพับขึ้นรูปของกล่อง