สาระน่ารู้
การตรวจสอบคุณสมบัติ

  • 4. ตรวจสอบการดูดซึมน้ำ (Moisture content)

  • การดูดซึมน้ำ หมายถึง ความสามารถในการดูดซึมน้ำของกระดาษในพื้นที่ 1 ตารางเมตรภายในระยะเวลาที่กำหนด มีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร  ใช้สำหรับทดสอบกับกระดาษเหนียวและแผ่นลูกฟูก  ค่านี้จะบอกถึงของเหลวที่ใช้กับกระดาษ เช่น น้ำกาวเหลว, หมึกพิมพ์   จะซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษได้มากน้อยเพียงไร